Навчальний процес

Кафедри

m4

 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ Комунальної обласної спеціалізованої школи-інтернат ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів «Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей»

У 2014/2015 навчальному році основна діяльність педколективу Комунальної обласної спеціалізованої школи-інтернат ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів «Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей» спрямована на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти, виконання Законів України «Про загальну середню освіту», закону України № 2442–VІ «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», «Державного стандарту базової і повної середньої освіти» та інших законодавчих та нормативно-правових документів з  виконання законодавства України в галузі «Освіта».

Структура освіти на кожному рівні і навчальних планах побудовані на принципах постійно зростаючої складності навчальної діяльності по предметах і самостійності учня у виборі в освітньому процесі.

На кожній сходинці забезпечується державний стандарт, а також дається теоретична і практична підготовка по дисциплінах навчального плану з метою максимального розвитку інтелекту, загальної культури, творчих можливостей, фізичного і морального здоров’я.

Успішність проходження кожного рівня і виконання його освітніх задач гарантується навчальним закладом тільки за умови усвідомленого і добровільного дотримання всіх норм і правил життя Ліцею, активної співпраці з батьками, відкритістю та прозорістю навчального процесу.

 

ЛІЦЕЙ ПРАЦЮЄ НАД РОЗВ’ЯЗАННЯМ ПРОБЛЕМ:

 

НАУКОВО – МЕТОДИЧНА: «Створення умов для всебічного розвитку обдарованих учнів, розкриття їхнього інтелектуального та творчого потенціалу, стимулювання самовдосконалення та сприяння самореалізації у сучасному суспільстві».

УПРАВЛІНСЬКА: «Демократизація внутрішнього контролю в умовах оптимізації навчально – виховного процесу».

ВИХОВНА: «Формування освіченої особистості, розвиток духовності та формування засад здорового способу життя на основі використання сучасних виховних технологій»

ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГІЧНА: «Психологічна взаємодія учасників навчально – виховного процесу – важлива умова оптимізації навчально – виховного процесу».

 

 

 

 

Стратегічні завдання Ліцею в 2014/2015 н.р.

Організаційні завдання:

 • вихід на створення індивідуальних та адаптованих програм, планів самовдосконалення через персоналізацію навчально – виховного процесу;
 • моделювання змісту освітнього процесу на рівні особистісно – орієнтованого навчання;
 • конструювання НВП у вигляді технологічної карти;
 • проектування навчального змісту згідно вікових особливостей та індивідуальних здібностей вихованців, фахової й методичної підготовки вчителів;
 • моніторингова діагностика НВП.

Методично – кадрові завдання

 • формування професійної компетентності педагогів;
 • залучення педагогів до перспективних моделей педагогічного досвіду, формування нового педагогічного мислення (прагнення до постійного оновлення змісту і творчого пошуку, роботу в нових умовах, залучення до наслідування та експериментальної діяльності);
 • використання інтерактивних методів навчання, виховання, організація індивідуального процесу (заміна фронтальних форм роботи на групові, кооперативні та колективні).

Освітні завдання:

 • особистісно – діяльнісний розвиток ліцеїстів на засадах творчого індивідуального проектування. Забезпечення самореалізації особистості в різних видах інтегративної діяльності;
 • поширення перспективного педагогічного досвіду міста, України зарубіжжя.

Виховні завдання:

 • мобілізація загальнолюдських цінностей як ресурсу особистісного зростання;
 • відмова від педагогіки всебічного піклування, перехід до педагогіки співробітництва.

Завдання управління:

 • управління якістю освіти на основі нових інформаційних технологій та освітнього моніторингу;
 • забезпечення сприятливого соціально – психологічного клімату на основі психотехнічних прийомів;
 • вироблення інноваційного стилю діяльності.
         З метою успішного виконання Закону України „Про освіту”, реалізації  національної доктрини розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті, оновлення освіти та успішної реалізації навчальних програм, забезпечення умов для підвищення майстерності кожного педагога, досягнення оптимальних результатів навчально-виховного процесу з урахуванням методологічних засад, особистісно-орієнтованого навчання і виховання, колектив закладу у 2014/2015 н. р. працює над вирішенням проблеми: „Створення умов для всебічного розвитку обдарованих учнів, розкриття їхнього інтелектуального та творчого потенціалу, стимулювання самовдосконалення та сприяння самореалізації у сучасному суспільстві”.У 2014/2015 н. р. у Ліцеї  навчаються 6 класів: один – 8-й клас з поглибленим вивченням української мови, 9-А клас – з поглибленим вивченням іноземних мов (англійської, німецької та французької), 9-Б клас  – з поглибленим вивченням математики, 9-В клас – з поглибленим вивченням української мови.  Кожний з  двох десятих класів має певний профіль: 10-А клас поділяється на два профілі:  іноземної філології та української філології, 10-Б клас обрав математичний профіль.У 8-у  та 9-В класах поглиблено вивчається українська мова. У 9-А класі поглиблено вивчаються іноземні мови. У 8-Б та 9-Б класах поглиблено вивчається математика.  10-А клас поділений на дві підгрупи з різними профілями, які разом вивчають непрофільні предмети. Перша група навчається за профілем української філології, друга група обрала  профіль іноземної філології.Години варіативної складової робочого навчального плану  у 2014/2015 навчальному році передбачено на:

 1. Збільшення годин для поглибленого вивчення окремих предметів інваріантної складової.
 2. Впровадження курсів за вибором.
 3. Факультативи, індивідуальні та групові заняття.

При розподілі варіативної складової робочого навчального плану враховано, що гранично допустиме навантаження розраховується на одного учня, а уроки фізичної культури не враховуються при визначенні цього показника.

Основну увагу при формуванні варіативної частини робочого навчального плану приділено вивченню української мови як державної, предметів природничо-математичного циклу, іноземних мов, сучасних комп’ютерних технологій,  основ християнської етики і моралі, українознавства, основ екологічних знань, а також поглибленню знань з вітчизняної історії і культури.